Firmast

Sihtasutus Tallinna Vene Lütseum juhindub oma tegevuses Tallinna Linnavolikogu 8. märtsi 2012 otsusega nr 38 kinnitatud põhimäärusest, millest lähtudes on sihtasutuse eesmärk riiklike õppekavadega määratud mahus tasuta põhi- ja üldkeskhariduse võimaldamine ning täienduskoolituse korraldamine. „Eesmärgi elluviimiseks sihtasutus:

2.2.4 korraldab näituseid, konverentse, õppeekskursioone, spordivõistlusi ja treeninguid ning teisi üritusi;

2.2.5 osaleb haridusalast koostööd edendavates programmides;

2.2.6 tagab nõuetekohase õppe- ja töökeskkonna;

2.2.7 kogub, töötleb ja säilitab oma tegevuseks vajalikku teavet;

2.2.8 korraldab kursuseid ja seminare, õpi- ja huviringe, töörühmi, loenguid, kohtumisi jms ning osaleb erinevates projektides;

2.2.9 arendab põhikirjaliste eesmärkide saavutamist toetavat majandustegevust;

2.2.10 osaleb oma tegevuse eesmärgile vastavates liitudes, ühendustes ja organisatsioonides

2.2.11 taotleb eraldisi ja toetusi riigieelarvest ja omavalitsuselt ning muudelt juriidilistelt isikutelt ning võtab vastu annetusi;

2.2.12 sõlmib lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning arendab nendega koostööd.“

Hariduskeskus täidab oma töös sotsiaalset tellimust, mis vastab õpilaste, lastevanemate, hoolekogude ja koolide juhtkondadae poolt esitatud haridusnõudlusele.