5. etapp. Märts 2014.

Kutseorientatsioonialase õppekäigu korraldamine.

Külastatavate ülikoolide valikul toetusid korraldajad õppekeskuse kuulajate soovidele, kuid määravaks sai õppeasutuste valikul nende seotus ja tegelemine Eestile vajalike perspektiivsete teadusmahukate tehnoloogiatega.

Käsitleti Tallinna gümnaasiumide lõpetajate võimalusi tasuta hariduse saamiseks juhtivates Sankt-Peterburi ülikoolides, olenemata nende kodakondsusest.

Ulatuslikus ettevalmistustöös õppekäigu korraldamisel loodi tihedad kontaktid keskuse juhtkonna ja külastatud ülikoolide juhtkondade vahel.

Õppekäigu programmiga saab tutvudaSIIN.

Tagasiside õppekäigul osalenute arvamustest on esitatud aruannete ja küsimustike kujul koolide kaupa, millega saate tutvuda SIIN.

    

4.etapp. Оktoober 2013 – märts 2014.

Ainealaste konsultatsioonide korraldamine.

    8. oktoobrist 19.detsembrini 2013 ja jaanuarist märtsini 2014 toimusid konsultatsioonid matemaatikas (kolmes grupis) ja keemias(ühes grupis).

    Selliste konsultatsioonide eesmärgiks oli tõsta õpilaste hariduslikku taset valitud õppeainetes ning tegevus ei näinud ette haridust tõendava dokumendi väljaandmist.

    Kõik õppegrupid moodustusid avatud küsimustiku põhjal, mis korraldati veebipõhiselt. Konsultatsioone õpilaste valitud ainetes viisid igal nädalal läbi õpetajad, kes vastavad kvalifitseeritud pedagoogide kutsenõuetele.

Veebruaris 2014 viisid korraldajad läbi osalejate rahuloluuuringu konsultatsioonidega. Uuringu kokkuvõtet vaata SIIT.

    

3.etapp. Мärts - november 2013.

Pilootprojekt selgitamaks kaugõppe võimalusi õpilastele.

Pilootprojekt toimus ajavahemikus 1. märtsist aist 15.novembrini 2013.

    Projektis osalesid 90 vanemate klasside õpilast ja 15 õpetajat, kes omandasid kaugõppe vormis programmikohast materjali sellistes õppeainetes nagu matemaatika, keemia, füüsika, bioloogia, geograafia, vene ja inglise keel.

Projekti tulemusi arutati avatud konverentsil 15.novembril.

Projektis osalenute arvamused sedalaadi tegevuste tulevikuperspektiividest leiad SIIT.

    

2. etapp. Маi -september 2013.

Pilootprojekt õppetöö korraldamiseks õpilastele päevases õppevormis.

    Nimetatud etapp oli vajalik sellise süsteemi aprobeerimiseks, milles osalevad päevases õppevormis mitmete koolide õpilased.

    Katsetatavaks õppeaineks võeti valikaine kursus “Kutsevalik. Karjääriõpetus“. Vajadus alustada nimetatud kursusega selgus küsitluste tulemustest, mis koguti uuringu esimesel etapil. Vaid 42% küsitletuist suutsid määratleda oma tulevase tegevusala, ülejäänud kas kahtlesid oma võimalustes (22%) või oma esmases valikus (36%).

    Arvestades asjaolu, et 60% vastanuist ei määratlenud täpselt isegi riiki, kus nad tahaksid õpinguid jätkata ja vaid 13% olid põhjalikumalt tutvunud sisseastumistingimustega, osutus aktuaalseks pakkuda õpingute esimese kursuse raames struktureeritud informatsiooni õppimisvõimalustest, piirangutest, sisseastumisest ja üliõpilaste elutingimustest riikides, mille vastu nad huvi tundsid.

    Pilootprojekt toimus ajavahemikus 1. maist 24.septembrini 2013.

    Selles osalesid viie Tallinna kooli 10-12 klasside õpilased.

    Projekti käigus kursuses osalenud:

    • külastasid 5 õppeürituste blokki 1 kord nädalas;

    • võtsid osa Suurest Juhtimismaratonist;

    • täitsid iseseisvalt kodutööna kutseorientatsiooni testid ja kirjutasid essee.

Kursuse teemade hulka kuulusid:

    1. Edu saavutamise tehnoloogiad „Mida ma tahan? Mida ma suudan? Mida ma teen?“

    2. Enesetunnetus Johari akna kaudu, isiksusliku kasvu treening

    3. Hollandi testide tegemine ja analüüs isiksuse kutsetüübi selgitamiseks, test väärtushinnagulise orientatsiooni selgitamiseks „Karjääri ankrud“, jne

    4. Rühmatöö oskuste omandamine juhtimismängude ja sidususmängude abil

    5. Sisseastumistingimused õpinguteks Eestis, Inglismaal, Rootsis, Soomes, Saksamaal,Venemaal.

    Pärast iga õpinguteblokki andsid osalejad tagasiside õppesisu tulemuslikkuse ja oma rahulolu kohta nendega.

Kursuse lõppedes said korraldajad tagasiside üldtulemuste/üldhinnangu kohta.

Kokkuvõtet vaata SIIN

    

1. etapp. Detsember 2012.

Hariduskeskuse loomine

    2012. aasta detsembris korraldati õppurite sihtgrupi selgitamiseks küsitlus, milles osales 264 Tallinna koolide õpilast.

    Küsitluse eesmärgiks oli saada informatsiooni vajaduse kohta osutada tuge vanemate klasside õpilastele kvaliteetse hariduse omandamisel, mis on hädavajalik edukaks astumiseks kõrgkoolidesse ja neis õppimiseks (valitud erialal). Küsitluse eesmärgiks oli saada informatsiooni vajaduse kohta osutada tuge vanemate klasside õpilastele kvaliteetse hariduse omandamisel, mis on hädavajalik edukaks astumiseks kõrgkoolidesse ja neis õppimiseks (valitud erialal).

Ülevaatliku kokkuvõtte anketeerimisest leiate SIIN.